Majesty Jewelry

Majesty Jewelry

Majesty Flag / Majesty Token

Produce Information

  • Immortal Bloody Ring or Immortal Bluesea Ring x1 each to produce..
  • TianGang Token x88.
  • (Drop at LiangShan [Main 7 city] or TianGang Fragment Exchange Shop.)
  • Gold Ground Token x88.
  • (Drop at TongTian Mountain [Gods Realm 197/182] or S.Coupon & G.Coupon Exchange Shop.)
  • Match Stone Heart x88.
  • (Drop at Taiyi Tower [Gods Realm 197/190] or S.Coupon & G.Coupon Exchange Shop.)

    Majesty Jewelry

TongTian Mountain [Gods Realm 197/182]

NPC: Intoxicated 197/182

TongTian

Goto TongTian Mountain (Information).Taiyi Tower [Gods Realm 197/190]

NPC: Mu GuiYing or Yang ZhongBao 197/182

TongTian

Goto Taiyi Tower Mountain (Information).

Swordsman2 Online